Podignimo razinu svijesti o važnosti odvajanja otpada i koristimo reciklažno dvorište!

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Općini Žminj

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju posebnih vrsta otpada te predstavlja prvu stepenicu u procesu recikliranja (svaki postupak oporabe, kojima se otpadni materijal prerađuje u proizvode, materijale ili tvari za izvornu ili drugu svrhu, osim u energetske svrhe). Stoga postojanje reciklažnog dvorišta na određenom području pozitivno utječe na povećanje stope recikliranja otpada.

Tretira se kao građevina za gospodarenje otpadom, te kao takva mora biti predviđena u prostornom planu i zahtjeva izradu tehničke dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola sukladno Zakonu o gradnji i drugim važećim propisima.
Jedinica lokalne samouprave izvršava obvezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način da, među ostalim, osigura funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području jedinica lokalne samouprave.
Pri odabiru lokacije reciklažnog dvorišta, jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati da prostorni razmještaj reciklažnih dvorišta, odnosno način rada mobilne jedinice omogućava pristupačno korištenje istih svim stanovnicima područja za koje su uspostavljena reciklažna dvorišta, odnosno mobilne jedinice.
Jedinica lokalne samouprave koja ima više od 1.500 stanovnika dužna je osigurati funkcioniranje najmanje jednog reciklažnog dvorišta i još po jedno na svakih idućih 25.000 stanovnika na svojem području.

Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Općine Žminj imati će pozitivan utjecaj u procesu održivog gospodarenja otpadom jer će doprinijeti da se znatna količina posebnih vrsta otpada ne odlaže na odlagališta otpada nego da bude odvojeno prikupljena te zaprimljena unutar reciklažnog dvorišta poštujući svu zakonsku regulativu. Glavna funkcija reciklažnih dvorišta je da se smanji količina otpada koji će biti direktno odlagan na odlagališta u obliku miješanog komunalnog otpada na način da se izvrši njegovo odvojeno prikupljanje i selekcija kako bi se u što većoj mjeri mogao pripremiti za proces ponovne uporabe, recikliranja.
Također, bolja informiranost građana o važnosti odvojenog prikupljanja komunalnog otpada, obavještavanjem stanovnika na području općine Žminj da će realizacijom projekta na svom području imati reciklažno dvorište te moći predati otpad bez naknade doprinijet će održivom gospodarenju otpadom i unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom jer će se problematični otpad, glomazni otpad i druge sastavnice komunalnog otpada manje odlagati u spremnike za miješani komunalni otpad ili nepropisno odbacivati u okoliš.

Zakonski okviri i akti
Reciklažno dvorište se nalazi na području Općine Žminj.
Građevna čestica je: k.č. 7682, 7683 i 7684 k.o. Žminj čija je površina 3 649 m2.
Sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) u sklopu izgradnje reciklažnog dvorišta nabavlja se i potrebna oprema.
Rezultati provedenih aktivnosti bit će izgrađeno i opremljeno reciklažno dvorište pravovremeno stavljeno u funkciju te educirano i informirano stanovništvo o ulozi reciklažnog dvorišta i važnosti pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima.
Po dovršetku projekta, reciklažnim dvorištem će upravljati komunalno poduzeće Komunalni servis d.o.o. Rovinj kao pružatelj komunalne usluge na području Općine Žminj.
Razdoblje provedbe projekta: 10.01.209. –  31.12.2020.
Ukupna vrijednost projekta: 3.029.361,91 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 2.541.256,18 HRK
Razdoblje provedbe projekta: od 10.01.2019. do 31.12.2020.
Kontakt osoba: Kristijan Benčić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
www.strukturnifondovi.hr
http://ec.europa.eu/regional_policy/hr/funding/cohesion-fund/

map